BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
O ZARZĄDZIE


Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu powstał w 1998 roku jako prawny następca powołanego rozkazem IV Okręgu Wojskowego w 1952 roku Wojskowego Zarządu Kwaterunkowego (później Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo – Budowlanego).
GŁÓWNE ZADANIA ZARZĄDU:
  • kierowanie realizacją inwestycji budowlanych i remontów infrastruktury wojskowej
  • zabezpieczenie infrastruktury dla wojsk biorących udział w operacjach połączonych na obszarze działania Zarządu
  • nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją obiektów i urządzeń technicznych
    w kompleksach koszarowych
  • prowadzenie gospodarki nieruchomościami gruntowymi i kubaturowymi jako Zarządca
  • zabezpieczenie jednostek i instytucji wojskowych w sprzęt kwaterunkowy, przeciwpożarowy i techniczny.

 


ODZNAKA PAMIĄTKOWA 

 

Zgodnie z DECYZJĄ Nr 250/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu (Dz. U. MON 2012 poz. 331).
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426),
w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r.
w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) - po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej - ustala się, co następuje:
1.         Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Rejonowego Zarządu:

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTRY

 


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych